Návod a údržba horkého sudu

Návod na obsluhu a provozování horkého koupacího sudu Kegel

Není dovoleno používat horký koupací sud bez předcházejího seznámení se s návodem k obsluze.

- Firma KEGEL není zodpovědná za používání saun a horkých koupacích sudů. Koupání a saunování provádí každá osoba na vlastní zodpovědnost.

- Před používáním sauny a horkého koupacího sudu se poraďte se svým lékařem aby vyloučil případné kontraidikace.

- Je zakázáno dotýkat se rozehřátých kovových součástí sauny a horkého koupacího sudu, protože dotek může způsobit popáleniny.

Instrukce pro obsluhu - užívání horkého koupacího sudu

Obecná pravidla: Před použitím horkého koupacího sudu, by jste si měli být jisti, že je pobyt v horké vodě pro Vás bezpečný. V případě sebemenšího podezření, se obraťte na svého lékaře, nebo jiného specializovaného lékaře.

Koupání v horkém sudu by nemělo probíhat na lačno. Naopak, po po požití příliš těžkého jídla, by jste do horkého sudu měli vstoupit přibližně za dvě hodiny.

Koupal v horkém sudu neprovádějte bezprastředně po namáhavém fyzickém cvičení a namáhavém sportovním výkonu.

Před koupelí, v průběhu a bezprostředně po koupeli, nepožívejte alkoholické nápoje. Žízeň uhaste vodou, čajem, nebo ovocnou šťávou.

1/ Nekoupejte se nikdy sami. V průběhu koupele a po koupeli, si zajistěte vždy přítomnost alespoň jedné osoby.

2/ Horký koupací sud je vyroben ze dřeva a stejně jako jiné produkty vyrobené z tohoto materiálu, je náchylný na mechanické poškození a na vznik požáru.

3/ V horkém sudu není dovoleno stát na lavičkách, nadměrně je zatěžovat, stejně tak zatěžovat kryt ohřívacího kotle a jiné součásti, které by mohly být vahou poškozeny. Za poškození zodpovídá uživatel.

4/ Horký kouopací sud musí být ustaven na pevném povrchu, který svou pevností zaručuje, že nedojde ke zvětšení náklonu. Správně vyrovnaný sud má náklon 1-2 % směrem k výpusti vody ze sudu.

5/ Horký koupací sud bez plastové, případně nerezové vložky, může propouštět vodu až 72 , nebo i více hodin od napuštění až do plného utěsnění. V případě netěsnosti, je nutné dotáhnout obruče sudu. Obvykle ale není potřebné dělat nic. Sud nemůsí být zcela těsný. Obvyklá přípustná ztráta vody, je do 25-ti litrů za den, kdy je sud naplněný 75-80 cm ode dna. Sud musí být 100% těsný až v případě, kdy je hladina vody pod 25 cm ode dna sudu.

6/ Horký sud napouštějte do 4/5 výšky sudu tak aby nedošlo k přetečení vody po vstupu do sudu a především k zatečení vody do ohřívacího kotle sudu.

7/ Horní kryt ohřívacího kotle, je konstruován tak, že současně slouží jako regulace přístupu vzduchu, potřebného k hoření.

8/ Před zatápěním v ohřívacím kotli, musí být ohřívací kotel ponořen ve vodě ze 4/5 své výšky. V opačném případě může dojít k poškození kotle.

9/ povolené palivo používané k ohřívání vody v horkém sudu,je výhradně dřevo. Doporučujeme používat proschlé bukové, dubové,dřevo. Dále pak habr a podobné dřevo, nebo dřevěné brikety.

10/ Není dovoleno nadměrně roztápět ohřívací kotel a kryt kotle musí být vždy používán.

11/ V průběhu zatápění a přikládání do ohřívacího kotle, používejte vždy échranné pomůcky - brýle, rukavice a vhodný oděv.

12/ Při rozdělávání ohně v ohřívacím kotli, buďte maximálně opatrní, vždy nejdříve založte malý oheň a až po jeho rozhoření můžete přikládat další palivo.

13/ Popel z ohřívacího kotle vybírejte vždy po třetím použití horkého sudu, případně dle potřeby.

14/ Nenaklánějte se nad ohniště ohřívacího kotle, pokud v kotli hoří oheň. Hrozí popálení.

15/ Teplota je regulována příslušným nastavením krytu ohniště.

16/ Nedotýkejte se části ohřívacího kotle vystupujícího na hladinu vody ani pláště kotle pod hladinou vody. Můžou být velmi horké a hrozí popálení.

17/ Optimální a bezpečná teplota vody v horkém sudu je doporučena mezi 35 až 42 °C. Čas pobytu v horkém sudu je individuální. Pobyt nesmí být ale příliš dlouhý. Může být nebezpečný pro vaše zdraví.

18/ V průběhu koupele v rozehřátém sudu, vystupuje ze sudu velká vlhkost a hustota vody je výrazně vyšší, než hustota vzduchu, proto je příjem teploty pro lidské tělo velmi intenzivní. Koupel v horkém sudu tedy plní funkci sauny.

19/ V horkém koupacím sudu, musí být vždy voda aby nedocházelo k rozeschnutí sudu. V případě mrazů, pokud horký sud nepoužíváte, je nutné vodu vypustit aby nezamrzla a nepoškodila sud. Ponecháme pouze 2-3 cm vody na dně a tuto zasolíme. V případě horkých sudů s vložkou z plastu a nebo nerezovou, vypustíme vodu úplně.

20/ Koupací sud bez vody se může rozeschnout a přestat těsnit. V tomto případě je nutné sud polévat vodou aby získal potřebnou vlhkost a případně dotáhnout šrouby obručí sudu, případně je povolit, podle potřeby.

21/ aby byla udržena čistot vody a hygienické normy, použijte chemické přípravky jako pro koupací bazény. Postupujte dle návodu od výrobce a přizpůsobte dávkování obsahu vody v horkém sudu.

22/ Jednou za rok, nejlépe častěji, podle četnosti používání horkého sudu, je nutné vnitřní část sudu vyčistit dezinfekčním přípravkem.

23/ Vnější část horkého sudu a také sauny, ošetřujte vhodným přípravkem na dřevo - impregnací obsahující vosk, olej,nebo teflon. Lze také použít odpovídající imperganci na dřevo určenou pro venkovní použití.

24/ Není dovoleno zatápět v koupacím sudu a následně jej ponechat bez dozoru. Po ukončení koupele, by jste si měli ověřit , že v ohřívacím kotli již není oheň aby nemohl vzniknout požár.  

Návod k obsluze je nedílnou součástí každého námi vyrobeného horkého sudu. prosím, stáhněte si návod zde

Impregnace

Před prvním použitím, je důležité Váš sud napustit z vnější strany lněným olejem. Sud, který jste zakoupili od nás, je již tímto způsobem ošetřen z výroby. 

dřevěné krycí lamely tepelného štítu kotlíku, můžete také naipregnovat.

Opakujte impregnace asi 1x ročně. Touto údržbou se zvyšuje životnost vašeho horkého sudu a můžete se z něj těšit delší dobu. Naimpregnujte také ochrannou mřížku, ohřívacích kamínek, pokud máte sud s vnitřním ohřevem.

Pravidelná údržba usnadňuje následné čištění. 

Pokud je voda špinavá, doporučume aby jste interiér, ( lavičky, stěny a také plášť kamínek) čistili  kartáčem a čistou vodou. Nepoužívejte vysokotlaké čističe! Poškodíte hladký povrch dřeva. Na povrch vystoupí vlákna (leta) , které jsou nepohodlné při koupání.

údržba  vody bez filtrace

Vždy odstraňte nečistoty, které spadnou do vody.

Sprchujte se vstupem do sudu. 

Před schůdky umístěte nízkou nádobu na očištění nohou. Opláchnutím nohou zamezíte zanesení organického materiálu do vody.

Zakrývejte sud víkem dodaným se sudem, když sud není používán. Pokud není voda kontaminovaná okolními nečistotami a je ve tmě, zůstane déle čerstvá a čistá.

Vyprazdňování popele

Popel v kamínkách be měl být odstraňován pravidelně - přibližně po 3 - 5 koupelích.

S lopatkou, kterou dodáme k sudům vybavených vnitřními kamínky , je vybírání popele snadné. .

Prasklinky a mezery ve dřevě

Vzhledem k napětí vznikajícím v dřevní hmotě, spojeném s teplotními a vlhkostními výkyvy, mohou vzniknout drobné praskliny a mezery mezi jednotlivými lamelami sudu. Jedná se o přirozenou vlastnost dřeva. Pokud tyto prakliny povedou k úniku vody, opravíte netěsnot takto: 

  • Vypusťte vodu a vysušte sud po dobu 1 - 2 týdnů. Krycí víko odstraňte a nechejte sud na slunci 
  • Jakmile je dřevo vyschlé, povolte obruče sudu. po vysušení to půjde snadno.  
  • Klepejte z vnější strany sudu, na jednotlivé lamely odshora dolů, gumovou paličkou. Pokud paličku nemáte, klepejte ocelovým kladívkem na dřevěný špalík aby jste nepoškodili povrch sudu. Tímto docílíte aby se usadily jednotlivé lamely sudu. Klepejte především v oblasti spojů jednotlivých lamel sudu.
  • Utáhněte obruče sudu
  • Naplňte sud 10 cm vody a přidejte do vody dřevěný pilinový prach vznikající např. při broušení dřeva. Piliny rozmíchejte a vodu doplňte k horní hraně sudu. Pokud voda odtéká, dopňujte ji.Piliny pomáhají utěsnit případné netěsnosti tím, nabobtnají v trhlinách. Asi po jednom až dvou dnech se sud zcela utěsní. Vodu vypusťte, sud opláchněte a napusťte čistou vodu.  
  • U sudu z modřínového dřeva může tento proces trvat až tři dny.